۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Matlab

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ:   ۹۵/۱۱/۲۹

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Revit

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ:  ۹۵/۱۱/۲۶

به دیگران اطلاع دهید
۲۵
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش AutoCAD

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

به دیگران اطلاع دهید
۱۰
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۱۳

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Network+

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۸

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
بهمن
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۹

به دیگران اطلاع دهید
۲۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۳۰

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش JavaScript

روزهای برگزاری:  چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش Photoshop مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰- ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۴

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش 3DMax مقدماتی تا پیشرفته

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۲۳

به دیگران اطلاع دهید