نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26سه شنبه17:30 - 20:3098/06/05آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰


نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNP R & S100پنجشنبه- 20:30- 14:3098/05/31آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰
CCNA R & S66نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه20:30 - 14:3098/06/08نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه17:30 - 20:3098/06/08نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه20:30 - 14:3098/06/08نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعهنامشخص98/06/08نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۲,۵۰۰

توضیحات دپارتمان