شرایط تخفیف

ردیفموضوع تخفیفدرصد تخفیف مرکز و شعبتوضیحات و حداکثر تخفیفکد تخفیفتوضیحات
1ثبت نام و پرداخت آنلاین10سقفی نداردonlineغیر قابل تجمیع
2خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان 20سقف دو ميليون ريالe20ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
3بازنشستگان كشوري، لشكري و خانواده درجه 1 10سقف دو ميليون ريالb10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
4فرهنگيان، هيات علمي و خانواده درجه1 10سقف دو ميليون ريالf10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
5پرسنل نيروي انتظامي و خانواده درجه 1 10سقف دو ميليون ريالn10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
6مدال آوران المپيادهاي علمي بين المللي، كشوري،
استاني و جشنواره خوارزمي
10سقف دو ميليون ريالm10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
7خانواده تحت پوشش بهزيستي، افراد معرفي شده ساير
مراكز خيريه رسمي و ثبت شده
10سقف دو ميليون ريالh10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
8بستگان درجه اول دانش پذير 5سقف دو ميليون ريالd10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
9شیفت های صبح (به جز پنجشنبه و جمعه)20سقف دو ميليون ريالs20ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد
10دانش پذيران دپارتمان هاي فني مهندسي ، هنر
و معماري در صورت ثبت نام در درس يا دوره ديگري از همين دپارتمان ها و دانشجویان تمامی دانشگاه ها ؛
برای استفاده از تخفیف دانشجویی همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.
10سقف دو ميليون ريالo10ارائه اسناد مرتبط با تائید استفاده از شرایط تخفیف هنگام ثبت نام نهایی و مراجعه حضوری به نمایندگی الزامی می باشد