آشنایی با دوره های آموزش مجازی سازی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30دوشنبه و چهارشنبه14:30 -17:3098/05/14نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/05/22نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

ICDL Pack
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30دوشنبه و چهارشنبه14:30 -17:3098/05/14نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/05/22نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده: