توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172جمعه08:30 الی 14:3098/05/18دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172پنجشنبه14:30 - 20:3098/05/17دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/05/15دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
word press & woocommerce Essential training45شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3098/05/02دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه14:30 الی 19:3098/05/24دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3098/05/02دارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45جمعه08:30 الی 14:3098/04/07دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Server Development with Node.js120نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه - دوشنبه08:30-14:3098/05/28نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Java SE 8 programming50یکشنبه ، سه شنبه17:30 - 20:3098/05/06نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/05/20نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30دوشنبه و چهارشنبه14:30 -17:3098/05/14نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/05/22نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه20:30 - 14:3098/05/11نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه17:30 - 20:3098/05/11نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه20:30 - 14:3098/05/11نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعهنامشخص98/05/11نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA66شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3098/06/25آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه14:30-20:3098/05/25نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه08:30-14:3098/05/03نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/05/02نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/05/17نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه09:00 الی 14:0098/06/01نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
C#Programming60پنج شنبه08:30-14:3098/05/17نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
++C60یکشنبه - سه شنبه08:30-14:3098/05/22نامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه14:30-20:3098/05/10نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60جمعه14:30-19:3098/05/18نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26پنجشنبه14:30 تا 20:3098/05/31آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه ها14:30 - 08:3098/05/04مصطفی هنروردارد تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۶۶۶,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64جمعه ها14:30 - 08:3098/05/04نامشخصدارد تومان ۷۱۵,۰۰۰ تومان ۶۴۳,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 264پنجشنبه20:30 - 14:3098/5/3عرفان طیبیدارد تومان ۷۶۶,۰۰۰ تومان ۶۸۹,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60پتج شنبه- 20:30- 14:3098/5/31دارد تومان ۸۵۳,۰۰۰ تومان ۷۶۷,۷۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/5/8دارد تومان ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
MS Project60یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/05/31داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/05/31داردمصطفی خرادپور تومان ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی25نا مشخصنامشخصهماهنگ با کارشناسنا مشخصنامشخص تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۸۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/5/1نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه08:30الی 14:3098/5/4نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50جمعه08:30الی 14:3098/5/4نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/5/16نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/5/1نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کارگاه اصول و فنون مدیریت و سرپرستی8پنجشنبه10:00 - 18:0098/6/17نامشخص10% تومان ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۲۷۴,۵۰۰
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/6/17نامشخص10% تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۸۶۶,۷۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/6/17نامشخص10% تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۸,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0098/05/12نامشخصدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
روتوش عکس45پنجشنبه09:00-14:0098/05/10نامشخصدارد تومان ۹۷۲,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۸۰۰
عکاسی دیجیتال110جمعه8:30 تا 13:0098/04/28علیرضا رهیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3098/05/12علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
پریمیر48پنجشنبه19:30 تا 14:3098/05/03علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
تکنیک های مدل سازی و نورپردازی در مایا120دوشنبه19:30 تا 14:3098/05/28علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۶,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Corel Draw30جمعه14:30 - 19:3098/05/18علی خسرویدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه14:30 تا 8:3098/05/10نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه14:30 تا 8:3098/05/10نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3098/05/23علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - چهارشنبه17:30 - 20:3098/5/26نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3098/5/2نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/5/3نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/5/10جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130پنجشنبه9:30_14:3098/5/10نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه - چهارشنبه20:30 - 17:3098/5/9نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60جمعه20:30 - 14:3098/5/18نا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30شنبه17:30 - 14:3098/5/5نا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نرم افزار Revit معماری60دوشنبه16:30-20:3098/5/14نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف مبلغ
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۱,۵۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:30نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ (فشرده)یک هفتهیکشنبه تا یکشنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه20:30 تا 16:30نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:30نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰
Family & Friends 3شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 5شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Free Converstion 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۱۶,۵۰۰ تومان ۲۸۴,۸۵۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English Pre-intermediate1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Pockets1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Little Pocketsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
First Friendsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه-چهارشنبه09:00-13:0098/05/20نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:3098/05/05مینا داساردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه14:30 - 19:3098/05/09ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه09:00 الی 14:0098/05/17نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰