تقویم آموزشی

دوره های طراحی وب سایت CIW

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Web Design fundumental (HTML5 , CSS3)54شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/03فداییندارد ریال 4,620,000
Placeholder Web Designlll(JavaScript-JQuery-Ajax)58جمعه14:30-19:3096/04/09ناجی پورندارد ریال 8,500,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - jquery-ajax-bootsrap-2 - 42 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960411 - %db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Jquery - Ajax - Bootsrap42یک شنبه و سه شنبه08:30-12:3096/04/11یحیی زادهدارد ریال 6,230,000 ریال 4,984,000
Placeholder Jquery - Ajax - Bootsrap42جمعه14:30-19:3096/04/09یحیی زادهندارد ریال 6,230,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - web-design-pack - 172 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960410 - %d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-12:3096/04/10رهبردارد ریال 18,900,000 ریال 16,890,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه13:30-17:3096/04/10رهبرندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/10رهبرندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Design Pack172پنجشنبه14:30-20:3096/04/15مبشریندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Designll(Responsive Design with Boostrap,Less-Sass44شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/16فداییندارد ریال 5,850,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - web-design-pack - 172 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960504 - %db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Web Design Pack172شنبه الی چهارشنبه08:30-12:3096/05/04یحیی زادهدارد ریال 18,900,000 ریال 16,900,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/05/04یحیی زادهندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Designlll(JavaScript-JQuery-Ajax)58جمعه14:30-19:3096/05/06اصالتندارد ریال 8,500,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/06/11نامشخصندارد ریال 18,900,000
Placeholder Dynamic Website with PHP - MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه14:30-17:3096/04/12رهبرندارد ریال 6,950,000
Placeholder Dynamic Website with PHP - MYSQL42جمعه14:30-19:3096/04/09رهبرندارد ریال 6,950,000
Placeholder (SEO) بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/04/18فداییندارد ریال 4,410,000
Placeholder (SEO) بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/03نامشخصندارد ریال 4,410,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - seo-%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960514 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af (SEO) کمپ بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/05/14نامشخصدارد ریال 4,410,000 ریال 3,528,000
Placeholder (SEO) بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/07نامشخصندارد ریال 4,410,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - seo-%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960611 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af (SEO) کمپ بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/06/11نامشخصدارد ریال 4,410,000 ریال 3,528,000

دوره های Mobile Programming

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Java SE 8 programming50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/03/31سلیمیندارد ریال 6,820,000
Mobile Programming - java-se-8-programming - 50 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1300 - 960410 - %d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Java SE 8 programming50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:00-13:0096/04/10سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Java SE 8 programming50جمعه14:30-19:3096/04/16نامشخصندارد ریال 6,820,000
Mobile Programming - java-se-8-programming - 50 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-2 - 0900-1300 - 960510 - %d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Java SE 8 programming50یک شنبه-سه شنبه09:00-13:0096/05/10سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Java SE 8 programming50پنج شنبه14:30-19:3096/05/19سلیمیندارد ریال 6,820,000
Mobile Programming - java-se-8-programming - 50 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1300 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Java SE 8 programming50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:00-13:0096/06/04نامشخصدارد ریال 6,820,000 ریال 5,456,000
Placeholder Java EE 8 Programming50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/17نامشخصندارد ریال 10,000,000
Placeholder Java EE 8 Programming50شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/14نامشخصندارد ریال 10,000,000
Placeholder Java EE 8 Programming50پنج شنبه14:30-19:3096/06/31نامشخصندارد ریال 10,000,000
Placeholder Android Pack70جمعه09:00-14:0096/04/09سلیمیندارد ریال 8,950,000
Placeholder Android Pack70شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/11نامشخصندارد ریال 8,950,000
Mobile Programming - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-mobile-programming - 120 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1300 - 960417 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج Mobile Programming120شنبه الی چهارشنبه09:00-13:0096/04/17نامشخصدارد ریال 15,770,000 ریال 13,770,000
Mobile Programming - android-pack - 70 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1300 - 960511 - %d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Android Pack70شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:00-13:0096/05/11سلیمیدارد ریال 8,950,000 ریال 7,160,000

CompTIA (Network+)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder +Network30پنج شنبه08:30-14:3096/04/08علافزادهندارد ریال 2,970,000
Placeholder +Network30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/10نامشخصندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - %da%a9%d9%85%d9%be-%d8%aa%db%8c%d8%b1-network - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960410 - %d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ تیر +Network30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/04/10علافزادهدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000
Placeholder +Network30جمعه08:30-14:3096/04/16نامشخصندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - network - 30 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1200 - 960418 - %d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af +Network30یک شنبه و سه شنبه09:00-12:0096/04/18علافزادهدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000
Placeholder +Network30یک شنبه و سه شنبه14:30-17:3096/04/18علافزادهندارد ریال 2,970,000
Placeholder +Network30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/04نامشخصندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - %da%a9%d9%85%d9%be-network - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960507 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ +Network30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/05/07نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000
CompTIA (Netwok +) - network - 30 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1200 - 960515 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af +Network30یک شنبه و سه شنبه09:00-12:0096/05/15نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000
Placeholder +Network30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/15نامشخصندارد ریال 2,970,000
Placeholder کمپ شاغلین +Network30چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه08:30-18:3096/05/18نامشخصندارد ریال 2,970,000
Placeholder +Network30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/28نامشخصندارد ریال 2,970,000
Placeholder کمپ شاغلین +Network30پنج شنبه و جمعه08:30-16:0096/06/02نامشخصندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - %da%a9%d9%85%d9%be-network - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960611 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ +Network30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/06/11نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,376,000

مهندسی شبکه Microsoft MCSE

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240پنج شنبه14:30-20:3096/04/15علافزادهندارد ریال 32,000,000
مهندسی شبکه Microsoft MCSE - %da%a9%d9%85%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-mcse - 240 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960417 - %d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ تابستان MCSE240شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/04/17علافزادهدارد ریال 32,000,000 ریال 30,000,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240پنج شنبه و جمعه08:30-14:3096/05/19علافزادهندارد ریال 32,000,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 32,000,000

مهندسی شبکه CISCO

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder CCNA66یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/04/11نامشخصندارد ریال 9,900,000
Placeholder CCNA66جمعه14:30-19:3096/04/09علافزادهندارد ریال 9,900,000
Placeholder CCNA66یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/05/31علافزادهندارد ریال 9,900,000
مهندسی شبکه CISCO - ccna-%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c - 66 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960521 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af CCNA کمپ سازمانی66شنبه تا پنج شنبه08:30-14:3096/05/21نامشخصدارد ریال 9,900,000 ریال 7,920,000
Placeholder (CCNP(Switch42جمعه08:30-14:3096/04/09علافزادهندارد ریال 8,000,000
Placeholder (CCNP(Switch42پنج شنبه08:30-14:3096/04/15نامشخصندارد ریال 8,000,000
Placeholder (CCNP(Switch42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/28نامشخصندارد ریال 8,000,000

سخت افزارCompTIA – A+ Hardware

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/04/08نامشخصندارد ریال 5,170,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 900-1200 - 960410 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Hardware51شنبه،دوشنبه،چهارشنبه9:00-12:0096/04/10نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - %da%a9%d9%85%d9%be-%d8%aa%db%8c%d8%b1-hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1700 - 960410 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ تیر Hardware51شنبه الی پنج شنبه08:30-17:0096/04/10نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - %da%a9%d9%85%d9%be-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1700 - 960507 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ مرداد Hardware51شنبه الی پنج شنبه08:30-17:0096/05/07نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 900-1200 - 960518 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Hardware51شنبه،دوشنبه،چهارشنبه9:00-12:0096/05/18نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - %da%a9%d9%85%d9%be-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1700 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ شهریور Hardware51شنبه الی پنج شنبه08:30-17:0096/06/04نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/06/09نامشخصندارد ریال 5,170,000

دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/10ذاکریندارد ریال 6,670,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960410 - %d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/04/10ذاکریدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - su_tu - 0830-1330 - 960411 - %d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b3%d9%88%d9%86 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/04/11شاهسوندارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131پنج شنبه14:30-19:3096/04/15شاهسونندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131جمعه08:30-14:3096/04/16شاهسونندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه الی چهارشنبه14:00-17:0096/04/31ذاکریندارد ریال 6,670,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - su_tu - 0830-1330 - 960501 - %d8%a2%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/05/01آجودانیدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131جمعه14:30-19:3096/05/06آجودانیندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/23افتخاری دوستندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131پنج شنبه14:30-19:3096/06/02قنبریندارد ریال 6,670,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - su_tu - 0830-1330 - 960605 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/06/05نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/07قنبریندارد ریال 6,770,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960608 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/06/08نامشخصدارد ریال 6,670,000 ریال 5,336,000

دوره های ICDL پیشرفته

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Excel پیشرفته24جمعه14:30-19:3096/04/09آجودانیندارد ریال 1,880,000
Placeholder Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/10قنبریندارد ریال 1,880,000
دوره های ICDL پیشرفته - excel-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 24 - su_tu - 0830-1330 - 960411 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Excel پیشرفته24یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/04/11نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,504,000
دوره های ICDL پیشرفته - %da%a9%d9%85%d9%be-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-excel-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 24 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1630 - 960417 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ تیرماه Excel پیشرفته24شنبه الی دوشنبه08:30-16:3096/04/17نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,504,000
دوره های ICDL پیشرفته - excel-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 24 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 1730-2030 - 960428 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/28نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,504,000
Placeholder کمپ مرداد ماه Excel پیشرفته24چهارشنبه الی جمعه08:30-16:3096/05/11نامشخصندارد ریال 1,880,000
دوره های ICDL پیشرفته - excel-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 24 - su_tu - 0830-1330 - 960515 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Excel پیشرفته24یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/05/15نامشخصدارد ریال 1,880,000 ریال 1,504,000
Placeholder Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/18نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Excel پیشرفته24پنج شنبه14:30-19:3096/05/26نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/06نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder کمپ شهریور ماه Excel پیشرفته24چهارشنبه الی جمعه08:30-16:3096/06/08نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Excel پیشرفته24جمعه14:30-19:3096/06/24نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Word پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/10نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Word پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/04/28نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Word پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/18نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Power Point پیشرفته15یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/04/13نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Power Point پیشرفته15یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/03نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Power Point پیشرفته15یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 1,880,000

برنامه نویسی Microsoft

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder C#Programming60یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/04/11سلیمیندارد ریال 6,300,000
Placeholder C#Programming60جمعه08:30-14:3096/04/23جوانیندارد ریال 6,300,000
برنامه نویسی Microsoft - cprogramming - 60 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-2 - 0830-1330 - 960418 - %d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af C#Programming60یک شنبه-سه شنبه08:30-13:3096/04/18موسویدارد ریال 6,300,000 ریال 5,040,000
برنامه نویسی Microsoft - cprogramming - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960507 - %d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/05/07مهاجردارد ریال 6,300,000 ریال 5,040,000
Placeholder C#Programming60یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/05/08نامشخصندارد ریال 6,300,000
Placeholder C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/01بروجردیانندارد ریال 6,300,000
Placeholder C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/06/04نامشخصندارد ریال 6,300,000
Placeholder SQL Server 2014 Database Development60پنج شنبه08:30-14:3096/04/15امیرعصامیندارد ریال 7,450,000
Placeholder SQL Server 2014 Database Development60جمعه08:30-14:3096/05/27مهاجرندارد ریال 7,450,000
Placeholder SQL Server 2014 Database Development60یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/05/15نامشخصندارد ریال 7,450,000
برنامه نویسی Microsoft - sql-server-2014-database-development - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af SQL Server 2014 Database Development60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/06/04نامشخصدارد ریال 7,450,000 ریال 5,960,000
Placeholder C#Windows Applications50یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/05/08امیرعصامیندارد ریال 6,870,000
Placeholder Microsoft ASP.Net MVC60یک شنبه-سه شنبه17:30-20:3096/04/25بروجردیانندارد ریال 6,690,000
Placeholder Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه14:30-19:3096/04/08امیرعصامیندارد ریال 6,690,000

دوره های ویژه کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c - 54 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج گریم متعادل سازی54شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,000,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کاربری رایانه ویژه والدین36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 4,330,000 ریال 3,464,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84 - 110 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af عکاسی دیجیتال110شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,000,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%87 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af دوخت مقدماتی خیاطی (ویژه آقایان و خانمها)36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 4,650,000 ریال 3,720,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c - 120 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af طراحی و دوخت لباس مقدماتی120شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 15,840,000 ریال 13,840,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-%d8%a7%d9%84%db%8c-1700 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8دوشنبه09:00 الی 17:0096/04/12نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1330 - 960424 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه09:30 الی 13:3096/04/24نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84 - 110 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960510 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af عکاسی دیجیتال110شنبه الی چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/10نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,000,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1330 - 960502 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 13:3096/05/02نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960502 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کاربری رایانه ویژه والدین36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/02نامشخصدارد ریال 4,330,000 ریال 3,464,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%87 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960509 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af دوخت مقدماتی خیاطی (ویژه آقایان و خانمها)36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/09نامشخصدارد ریال 4,650,000 ریال 3,720,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c - 54 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960514 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج گریم متعادل سازی54شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/14نامشخصدارد ریال 17,000,000 ریال 15,000,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-%d8%a7%d9%84%db%8c-1700 - 960528 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8دوشنبه09:00 الی 17:0096/05/28نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1330 - 960528 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه09:30 الی 13:3096/05/28نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960601 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کاربری رایانه ویژه والدین36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/06/01نامشخصدارد ریال 4,330,000 ریال 3,464,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%87 - 36 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960601 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af دوخت مقدماتی خیاطی (ویژه آقایان و خانمها)36شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/06/01نامشخصدارد ریال 4,650,000 ریال 3,720,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960601 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/06/01نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c - 8 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1330 - 960625 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کودک،والدین و شبکه های اجتماعی8شنبه،دوشنبه09:30 الی 13:3096/06/25نامشخصدارد ریال 2,420,000 ریال 1,936,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 130شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 3,950,000 ریال 3,160,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-2 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 260شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 5,970,000 ریال 4,776,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c - 45 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af برنامه نویسی پایتون مقدماتی45شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 5,620,000 ریال 4,496,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86 - 40 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان40شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 4,100,000 ریال 3,280,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af مدیریت شبکه های خانگی60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 8,280,000 ریال 6,624,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2 - 15 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af تریز دانش آموز15شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 6,380,000 ریال 5,104,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960412 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ مقدماتی30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/04/12نامشخصدارد ریال 4,280,000 ریال 3,424,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960502 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 130شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/02نامشخصدارد ریال 3,950,000 ریال 3,160,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-2 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960507 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 260شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/07نامشخصدارد ریال 5,970,000 ریال 4,776,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 45 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960514 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ پیشرفته45شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/14نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 4,136,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86 - 40 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960518 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان40شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/18نامشخصدارد ریال 4,100,000 ریال 3,280,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960521 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af مدیریت شبکه های خانگی60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/21نامشخصدارد ریال 8,280,000 ریال 6,624,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2 - 15 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960521 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af تریز دانش آموز15شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/21نامشخصدارد ریال 6,380,000 ریال 5,104,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86 - 40 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960518 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان40شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/18نامشخصدارد ریال 4,100,000 ریال 3,280,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960509 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ مقدماتی30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/09نامشخصدارد ریال 4,280,000 ریال 3,424,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-2 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960525 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 260شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/25نامشخصدارد ریال 5,970,000 ریال 4,776,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - e-kids-1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960530 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af e-kids 130شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/05/30نامشخصدارد ریال 3,950,000 ریال 3,160,000
دوره های کودک و نوجوان و والدین - %d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2 - 15 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0930-%d8%a7%d9%84%db%8c-1230 - 960620 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af تریز دانش آموز15شنبه،دوشنبه،چهارشنبه09:30 الی 12:3096/06/20نامشخصدارد ریال 6,380,000 ریال 5,104,000

دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/04/10نامشخصندارد ریال 6,210,000
دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98 - 60 - %db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960411 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60یکشنبه- سه شنبه08:30-14:3096/04/11نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 4,968,000
Placeholder فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60جمعه08:30-14:3096/04/16نامشخصندارد ریال 6,210,000
دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98 - 60 - %db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960517 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60یکشنبه- سه شنبه08:30-14:3096/05/17نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 4,968,000
Placeholder فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3096/05/28نامشخصندارد ریال 6,210,000
دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60شنبه الی چهارشنبه08:30-13:3096/06/04نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 4,968,000
Placeholder فتوشاپ کاربردی مقدماتی تا پیشرفته (ویژه بازار کار)60یکشنبه- سه شنبه17:30-20:3096/06/05نامشخصندارد ریال 6,210,000
Placeholder ایلاستریتور60جمعه08:30-14:3096/04/16نامشخصندارد ریال 5,692,500
دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال - %d8%a7%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960507 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af ایلاستریتور60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3096/05/07نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 4,968,000
Placeholder ایلاستریتور60شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/05/14نامشخصندارد ریال 6,210,000
Placeholder Corel Draw50پنجشنبه08:30-13:3096/04/15نامشخصندارد ریال 4,111,250
Placeholder InDesign40پنج شنبه و جمعه14:30-19:3096/04/15نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder InDesign40شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3096/04/17نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder InDesign40شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/05/17نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder InDesign40جمعه14:30-19:3096/07/07نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder پکیج کامل گرافیک (فتوشاپ، ایلاستریتور و InDesign)150شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-20:3096/04/17نامشخصندارد ریال 16,222,500

دوره های معماری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder اتوکد دوبعدی60شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/04/10نا مشخصندارد ریال 5,727,000
دوره های معماری - %d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c - 60 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960411 - %d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af اتوکد دوبعدی60یک شنبه- سه شنبه08:30-13:3096/04/11نا مشخصدارد ریال 5,727,000 ریال 4,581,600
Placeholder اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:3096/04/16نا مشخصندارد ریال 5,727,000
دوره های معماری - %d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960509 - %d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af اتوکد دوبعدی60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3096/05/09نا مشخصدارد ریال 5,727,000 ریال 4,581,600
Placeholder اتوکد دوبعدی60شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/05/23نا مشخصندارد ریال 5,727,000
دوره های معماری - %d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960601 - %d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af اتوکد دوبعدی60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3096/06/01نا مشخصدارد ریال 5,727,000 ریال 4,581,600
Placeholder اتوکد دوبعدی60یک شنبه- سه شنبه17:30-20:3095/06/05نا مشخصندارد ریال 5,727,000
Placeholder Revit Architecture 201360یک شنبه- سه شنبه17:30-20:3096/04/11نا مشخصندارد ریال 7,452,000
Placeholder Revit Architecture 201360پنجشنبه14:30-20:3096/04/15نا مشخصندارد ریال 7,452,000
Placeholder Revit Architecture 201360شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-20:3096/05/20نا مشخصندارد ریال 7,452,000

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مدل سازی 3 بعدی

نام دوره مدت دوره روز تاریخ شروع استاد تخفیف ساعت برگزاری شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Beginner to Advance) 3DMAX)100شنبه، دوشنبه، چهارشنبه96/04/10نامشخصندارد17:30-20:30 ریال 10,312,500
Placeholder Beginner to Advance) 3DMAX)100جمعه96/04/16نامشخصندارد14:30-19:30 ریال 10,312,500
گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مدل سازی 3 بعدی - beginner-to-advance-3dmax - 100 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 960501 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af - 0830-1230 Beginner to Advance) 3DMAX)100شنبه الی چهارشنبه96/05/01نامشخصدارد08:30-12:30 ریال 10,312,500 ریال 8,312,500
Placeholder Beginner to Advance) 3DMAX)100یک شنبه-سه شنبه96/05/22نامشخصندارد17:30-20:30 ریال 10,312,500
Placeholder V-Ray30یک شنبه-سه شنبه96/04/11نامشخصندارد17:30-20:30 ریال 6,325,000
گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مدل سازی 3 بعدی - v-ray%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1 - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 960615 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af - 0830-1430 V-Ray(کمپ شهریور)30شنبه الی چهارشنبه96/06/15نامشخصدارد08:30-14:30 ریال 6,325,000 ریال 5,060,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder CATIA I75شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/04/10نامشخصندارد ریال 7,500,000
گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات - catia-i - 75 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-3 - 0830-1330 - 960411 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af CATIA I75یک شنبه - سه شنبه08:30-13:3096/04/11نامشخصدارد ریال 7,500,000 ریال 6,000,000
Placeholder CATIA I75جمعه08:30-14:3096/04/16نامشخصندارد ریال 7,500,000
Placeholder CATIA I75یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3096/05/22نامشخصندارد ریال 7,500,000
گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات - catia-i - 75 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af CATIA I75شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/06/04نامشخصدارد ریال 7,500,000 ریال 6,000,000
Placeholder CATIA II75جمعه14:30-20:3096/04/09نامشخصندارد ریال 6,900,000
Placeholder CATIA II75پنج شنبه14:30-19:3096/05/06نامشخصندارد ریال 6,900,000
Placeholder CATIA II75شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/06/04نامشخصندارد ریال 6,900,000