تقویم آموزشی

دوره های طراحی وب سایت CIW

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/04یحیی زادهندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه14:30-17:3096/07/12رهبرندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Design Pack172جمعه08:30-14:3096/07/14یحیی زادهندارد ریال 18,900,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - web-design-pack - 172 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960824 - %d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-12:3096/08/24رهبردارد ریال 18,900,000 ریال 16,900,000
Placeholder Web Design Pack172جمعه14:30-20:3096/08/19یحیی زادهندارد ریال 18,900,000
Placeholder Web Design Pack172شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/10/20رهبرندارد ریال 18,900,000
دوره های طراحی وب سایت (CIW) - dynamic-website-with-php-mysql-4 - 42 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960729 - %d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Dynamic Website with PHP , MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-12:3096/07/29رهبردارد ریال 6,950,000 ریال 5,351,500
Placeholder Dynamic Website with PHP , MYSQL42شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/09/18رهبرندارد ریال 6,950,000
Placeholder بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه08:30-14:3096/06/03نامشخصندارد ریال 4,410,000
Placeholder Web design II(Responsive Design with Bootstrap, Less, Sass)44جمعه14:30-19:3096/07/21ناجی پورندارد ریال 5,850,000
Placeholder Web design III (JavaScript, JQuery , Ajax)58جمعه09:00-14:0096/06/03رهبرندارد ریال 8,500,000

دوره های Mobile Programming

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Java SE 8 programming50پنج شنبه14:30-19:3096/06/02سلیمیندارد ریال 6,820,000
Mobile Programming - java-se-8-programming - 50 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0900-1300 - 960711 - %d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Java SE 8 programming50یک شنبه و سه شنبه09:00-13:0096/07/11سلیمیدارد ریال 6,820,000 ریال 5,251,400
Placeholder Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3096/07/28سلیمیندارد ریال 6,820,000
Placeholder Android Pack70دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3096/06/01سلیمیندارد ریال 8,950,000
Placeholder Android Pack70پنج شنبه09:00-14:0096/07/13سلیمیندارد ریال 8,950,000

CompTIA (Network+)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder کمپ +Network30پنجشنبه08:30-14:3096/06/02نامشخصندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - %da%a9%d9%85%d9%be-network - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960528 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ +Network30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/05/28نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,286,900
Placeholder +Network30شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/04نامشخصندارد ریال 2,970,000
Placeholder +Network30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/05علافزادهندارد ریال 2,970,000
CompTIA (Netwok +) - %da%a9%d9%85%d9%be-network - 30 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960611 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ +Network30شنبه الی چهارشنبه08:30-14:3096/06/11نامشخصدارد ریال 2,970,000 ریال 2,286,900

مهندسی شبکه Microsoft MCSE

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240پنج شنبه14:30-20:3096/06/02نامشخصندارد ریال 32,000,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/05نامشخصندارد ریال 32,000,000
Placeholder پکیج مهندسی شبکه MCSE240شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/12نامشخصندارد ریال 32,000,000

مهندسی شبکه CISCO

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder CCNA66یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 9,900,000
مهندسی شبکه CISCO - %da%a9%d9%85%d9%be-ccna - 66 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ CCNA66شنبه تا پنج شنبه08:30-14:3096/06/04نامشخصدارد ریال 9,900,000 ریال 7,900,000
Placeholder CCNA66پنجشنبه14:30-20:3096/06/02علافزادهندارد ریال 9,900,000

سخت افزارCompTIA – A+ Hardware

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Hardware51پنج شنبه08:30-14:3096/06/02نامشخصندارد ریال 5,170,000
CopmTIA (A+ Hardware)  سخت افزار - %da%a9%d9%85%d9%be-hardware - 51 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1700 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af کمپ Hardware51شنبه تا پنج شنبه08:30-17:0096/06/04نامشخصدارد ریال 5,170,000 ریال 3,980,900
Placeholder Hardware51پنج شنبه14:30-19:3096/06/09نامشخصندارد ریال 5,170,000

دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131جمعه14:30-19:3096/06/03شاهسونندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/30افتخاری دوستندارد ریال 6,670,000
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131پنج شنبه14:30-19:3096/06/02قنبریندارد ریال 6,670,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - su_tu - 0830-1330 - 960605 - %d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/06/05ذاکریدارد ریال 6,670,000 ریال 5,135,900
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/07قنبریندارد ریال 6,770,000
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960608 - %d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/06/08ذاکریدارد ریال 6,670,000 ریال 5,135,900
دوره های مقدماتی کامپیوتر (ICDL) - %d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-icdl2-icdl1 - 131 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960715 - %d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b3%d9%88%d9%86 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-12:3096/07/15شاهسوندارد ریال 6,670,000 ریال 5,135,900
Placeholder پکیج کامل ICDL (شامل ICDL2 , ICDL1)131شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/07/22نامشخصندارد ریال 6,670,000

دوره های ICDL پیشرفته

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Excel پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/30قنبریندارد ریال 1,880,000
دوره های ICDL پیشرفته - excel-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 24 - su_tu - 0830-1330 - 960529 - %d8%a2%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af Excel پیشرفته24یکشنبه و سه شنبه08:30-13:3096/05/29آجودانیدارد ریال 1,880,000 ریال 1,447,600
Placeholder Excel پیشرفته24پنجشنبه08:30-13:3096/06/02نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Word پیشرفته24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/30نامشخصندارد ریال 1,880,000
Placeholder Power Point پیشرفته15یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 930,000
Placeholder Power Point پیشرفته15یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 930,000
Placeholder برنامه نویسی VBA در Excel مقدماتی30پنجشنبه14:30-20:3096/06/10مقربیندارد ریال 2,760,000

برنامه نویسی Microsoft

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
برنامه نویسی Microsoft - cprogramming - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960530 - %d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/05/30مهاجردارد ریال 6,300,000 ریال 4,851,000
Placeholder C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/01بروجردیانندارد ریال 6,300,000
برنامه نویسی Microsoft - cprogramming - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af C#Programming60شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-14:3096/06/04نامشخصدارد ریال 6,300,000 ریال 4,851,000
Placeholder SQL Server Database Development60جمعه08:30-14:3096/06/03مهاجرندارد ریال 7,450,000
Placeholder SQL Server Database Development60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/07/02سلیمیندارد ریال 7,450,000
برنامه نویسی Microsoft - sql-server-database-development - 60 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960612 - %d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af SQL Server Database Development60یک شنبه و سه شنبه08:30-13:3096/06/12موسویدارد ریال 7,450,000 ریال 5,736,500
Placeholder C#Windows Applications50یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/05امیرعصامیندارد ریال 6,870,000
Placeholder Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه14:30-19:3096/05/20امیرعصامیندارد ریال 6,690,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه14:30-17:3096/07/16موسویندارد ریال 6,120,000
Placeholder برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه08:30-14:3096/07/20موسویندارد ریال 6,120,000

دوره های ویژه کودک و نوجوان

دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60جمعه14:30-08:3096/06/03نامشخصندارد ریال 6,210,000
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه20:30-17:3096/06/01خلیل آذرندارد ریال 6,210,000
دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال - %d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-cc-2014-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87 - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 1330-0830 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه الی چهارشنبه13:30-08:3096/06/04نامشخصدارد ریال 6,210,000 ریال 4,781,700
Placeholder فتوشاپ نسخه CC 2014 مقدماتی تا پیشرفته60یکشنبه و سه شنبه20:30-17:3096/06/05نامشخصندارد ریال 6,210,000
Placeholder ایلاستریتور40پنجشنبه14:30-08:3096/06/02خلیل آذرندارد ریال 4,320,000
Placeholder ایلاستریتور40یکشنبه و سه شنبه20:30-17:3096/06/12نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder نرم افزارInDesign40شنبه، دوشنبه، چهارشنبه20:30-17:3096/06/01نامشخصندارد ریال 4,320,000
Placeholder نرم افزارInDesign40پنجشنبه19:30-14:3096/06/02خلیل آذرندارد ریال 4,320,000
Placeholder نرم افزارInDesign40جمعه19:30-14:3096/07/07نامشخصندارد ریال 4,320,000

دوره های معماری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder اتوکد دوبعدی60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3096/06/01نا مشخصندارد ریال 5,730,000
دوره های معماری - %d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c - 60 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960601 - %d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af اتوکد دوبعدی60شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3096/06/01نا مشخصدارد ریال 5,730,000 ریال 4,412,100
Placeholder اتوکد دوبعدی60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3095/06/05نا مشخصندارد ریال 5,730,000
دوره های معماری - %d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-revit-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c - 60 - %db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1430 - 960529 - %d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af نرم افزار Revit معماری60یک شنبه و سه شنبه08:30-14:3096/05/29جلالیدارد ریال 7,460,000 ریال 5,744,200

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مدل سازی ۳ بعدی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/05جلالیندارد ریال 10,320,000
Placeholder 3D Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-19:3096/06/16جلالیندارد ریال 10,320,000
Placeholder آموزش V-Ray30نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد ریال 6,320,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:3096/05/27نامشخصندارد ریال 6,000,000
Placeholder طراحی مکانیک به کمک CATIA I64یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/31نامشخصندارد ریال 6,000,000
گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات - %d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-catia-i - 64 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%d8%8c%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1330 - 960604 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af طراحی مکانیک به کمک CATIA I64شنبه،دوشنبه،چهارشنبه08:30-13:3096/06/04نامشخصدارد ریال 6,000,000 ریال 4,620,000
Placeholder Solid Works I60جمعه14:30-20:3096/06/03نامشخصندارد ریال 6,030,000
Placeholder Solid Works I60یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/07نامشخصندارد ریال 6,030,000

دوره های تخصصی مهندسی عمران

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder Etabs-Safe l90جمعه08:30-13:3096/06/03نامشخصندارد ریال 15,000,000
Placeholder طراحی سازه های خاص با نرم افزار (SAP(2000 (مقدماتی)40یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/29نامشخصندارد ریال 6,430,000
Placeholder آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)24شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/25نامشخصندارد ریال 3,036,000
Placeholder مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی16یک شنبه و سه شنبه16:30-20:3096/05/29نامشخصندارد ریال 1,851,500

دوره های تخصصی مهندسی صنایع

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MS Project - فشرده32جمعه08:30-14:3096/06/03نامشخصندارد ریال 4,460,000
Placeholder MS Project - فشرده32یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/06/12نامشخصندارد ریال 4,460,000
Placeholder MS Project - فشرده32پنجشنبه08:30-14:3096/06/02نامشخصندارد ریال 4,460,000

دوره های تخصصی ریاضی و آمار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/29نامشخصندارد ریال 3,900,000
Placeholder MATLAB (مقدماتی)32جمعه08:30-14:3096/05/27نامشخصندارد ریال 3,900,000
Placeholder SPSS i39پنجشنبه08:30-13:3096/05/19نامشخصندارد ریال 4,110,000

دوره های تخصصی نقشه کشی صنعتی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder آموزش نرم افزار راینو سطح 150شنبه الی چهارشنبه17:30-20:3096/05/30نامشخصندارد ریال 4,800,000

دوره های تخصصی نرم افزارهای نقشه برداری GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder آموزش پیشرفته نرم افزار Arc GIS25جمعه08:30-13:3096/05/27فراهانی ریال 3,300,000
Placeholder مقدمه ای بر GIS و نرم افزار Arc GIS30جمعه08:30-13:3096/06/17فراهانی ریال 3,600,000
Placeholder آموزش پیشرفته نرم افزار Arc GIS25جمعه08:30-13:3096/08/05فراهانی ریال 3,300,000

گروه دوره های علوم مالی و حسابداری فشرده

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه14:30 الی 20:3096/05/26نامشخصندارد ریال 26,100,000
Placeholder حسابداری خدماتی50پنجشنبه14:30 الی 20:3096/05/26نامشخصندارد ریال 7,350,000
Placeholder حسابداری بازرگانی40پنجشنبه14:30 الی 20:3096/07/20نامشخصندارد ریال 4,830,000
Placeholder حسابداری مکانیزه20پنجشنبه14:30 الی 20:3096/09/16نامشخصندارد ریال 3,270,000
Placeholder چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70پنجشنبه14:30 الی 20:3096/10/14نامشخصندارد ریال 11,600,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار(نیمه فشرده)180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:3096/06/23نامشخصندارد ریال 26,100,000
Placeholder حسابداری خدماتی(نیمه فشرده)50پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:3096/06/23نامشخصندارد ریال 7,350,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/06/05نامشخصندارد ریال 26,100,000
Placeholder حسابداری خدماتی50یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/06/05نامشخصندارد ریال 7,350,000
Placeholder حسابداری بازرگانی40یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/08/07نامشخصندارد ریال 4,830,000
Placeholder حسابداری مکانیزه20یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/09/28نامشخصندارد ریال 3,270,000
Placeholder چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70یکشنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3096/10/19نامشخصندارد ریال 11,600,000
Placeholder حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/07/01نامشخصندارد ریال 26,100,000
Placeholder حسابداری خدماتی50شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/07/01نامشخصندارد ریال 7,350,000
Placeholder حسابداری بازرگانی40شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/08/10نامشخصندارد ریال 4,830,000
Placeholder حسابداری مکانیزه20شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/09/11نامشخصندارد ریال 3,270,000
Placeholder چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3096/09/29نامشخصدارد ریال 11,600,000

گروه دوره های بورس و سرمایه گذاری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21جمعه08:30 الی 14:3096/05/20نا مشخصندارد ریال 4,880,000
Placeholder دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 5,700,000
Placeholder تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام39جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 8,810,000
Placeholder مدیریت پرتفوی18جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنا مشخصندارد ریال 4,090,000

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)246یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3096/05/24نامشخصندارد ریال 22,140,000
Placeholder طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)246جمعه09:00-14:0096/05/27نامشخصندارد ریال 22,140,000

عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder عکاسی دیجیتال110پنج شنبه14:30-19:3096/05/26نامشخصندارد ریال 17,000,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110جمعه14:30-19:3096/06/31نامشخصندارد ریال 17,000,000
Placeholder عکاسی دیجیتال110پنج شنبه09:00-14:0096/05/26نامشخصندارد ریال 17,000,000

تدوین فیلم و جلوه های ویژه

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف شهریه          شهریه با تخفیفثبت نام
Placeholder تدوین و ویرایش فیلم با نرم افزار Edius36پنجشنبه08:30-14:3096/05/26نامشخصندارد ریال 6,500,000
Placeholder تدوین و ویرایش فیلم با نرم افزار پریمیر (Adobe Premier)48شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/05/21نامشخصندارد ریال 8,500,000
Placeholder ساخت جلوه های ویژه سینمایی با نرم افزار After Effect40شنبه،دوشنبه،چهارشنبه17:30-20:3096/06/06نامشخصندارد ریال 6,500,000
تدوین فیلم و جلوه های ویژه - %d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b1 - 48 - %d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87 - 0830-1230 - 960611 - %d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5 - %d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af تدوین و ویرایش فیلم با نرم افزار پریمیر (Adobe Premier)48شنبه الی چهارشنبه08:30-12:3096/06/11نامشخصدارد ریال 8,500,000 ریال 6,545,000