توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
PHP & MySQL Web Development60پنجشنبه14:30 - 20:3098/07/11دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/07/10دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3098/07/22دارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه14:30 الی 19:3098/07/11دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45جمعه14:30 - 20:3098/07/05دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها08:30-14:3098/07/04موسویدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70پنجشنبه ها14:30-20:3098/07/04نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۹۷۲,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/07/14نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/07/11نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/07/08نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/07/03نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60پنج شنبه14:30-20:3098/07/04نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
++C60جمعه14:30-20:3098/07/12نامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/06/30نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60جمعه14:30-19:3098/06/29نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
SQL Server Database Development60پنجشنبه14:30 تا 8:3098/06/28نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 17:3098/6/28مصطفی هنروردارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50جمعه ها20:30 - 14:3098/7/19ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3098/7/26حامد بختیدارد تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها14:30 - 08:3098/7/26ناصر نوروزیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/7/26حامد بختیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50پتج شنبه- 20:30- 14:3098/7/15دارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه17:30-20:3098/7/15دارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/7/19داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/7/19داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/6/13داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/6/13داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i24هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/7/16نا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنج شنبه14:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه17:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/7/25نامشخص10% تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۴۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/7/25نامشخص10% تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - چهارشنبه17:30 - 20:3098/7/24نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/7/30نا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3098/7/24نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/7/25نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130جمعه20:30 - 14:3098/7/26نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه16:30-20:3098/7/30نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
فتوشاپ برای معماری30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه - چهارشنبه16:30-20:3098/7/24نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ فشردهیک هفتهدوشنبه الی سه شنبه15:00 تا 11:0098/07/01نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/07/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/07/08نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/06/14نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/07/30نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/07/25نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/06/24نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه20:30 تا 16:3098/07/24نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/07/14نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ فشردهیک هفتهدوشنبه الی سه شنبه15:00 تا 11:0098/07/01نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/07/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/07/08نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/06/14نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/07/30نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/07/25نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/06/24نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه20:30 تا 16:3098/07/24نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/07/14نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English Intermediate 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه18:00_19:45با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰
Family & Friends 3شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 5شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Free Converstion 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۱۶,۵۰۰ تومان ۲۸۴,۸۵۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English Pre-intermediate1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Pockets1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Little Pocketsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
First Friendsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84دوشنبه09:00 الی 14:0098/07/01مینا داساردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/07/11نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
نقاشی کودکان20یک شنبه - سه شنبه10:00_12:0098/07/09نا مشخصدارد تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۲۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/07/09نا مشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه-چهارشنبه09:00-13:0098/06/27نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/07/02ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84جمعه09:00 الی 14:0098/07/05نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه09:00 الی 14:0098/07/11نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰